اصطلاحات تخصصی

اصطلاحات تخصصی

اون دسته از اصطلاحاتی که در یک بخش در مورد یک محصول تعریف شده ولی برای کاربر به ابهام آور است توضیح داده میشود.